Informes

Cesión de imágenes a nuestra compañía de seguros

el 25 August 2015 |

Vamos a dedicar esta entrada en el blog a una consulta que de forma recurrente nos realizan nuestros clientes: ¿Se pueden entregar las imágenes que captan un accidente en nuestro establecimiento a nuestra  compañía de seguros? La respuesta es que sí,  no siendo necesario el consentimiento de las personas cuyas imágenes vayan a cederse a nuestra compañía de seguros. Parece una obviedad, peno no olvidemos que la imagen es un dato de carácter personal y que la cesión de datos personales debe hacerse con el consentimiento del afectado,...

continua llegint

El interés legítimo justifica la instalación de cámaras en Comunidades de Propietarios.

el 17 July 2013 |

La Agencia Española de Protección de Datos en su informe 52/2013, aborda nuevamente la cuestión de la legitimación para el tratamiento de las imágenes y los requisitos para la instalación de las cámaras en las Comunidades de Propietarios. El art. 7.f) de la  Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, establece que el tratamiento de datos personales...

continua llegint

Col·locació de càmeres web per visionar panoràmiques dels termes municipals

el 5 August 2010 | 2010-0285

La captació d’imatges de paisatges o panoràmiques, en la mesura que no permetin identificar les persones de les que es pugui captar la seva imatge, quedaria fora de l’àmbit d’aplicació de la normativa de protecció de dades

continua llegint

Accés per l’usuari a les imatges via control remot

el 17 May 2010 | 2010-0135

En el cas d’un client que es connecta per control remot al servidor d’una empresa de seguretat, que és la responsable del fitxer, el client ha de ser considerat com un usuari del sistema, s’ha de regular el seu accés i reflectir-ho en el document de seguretat de l’empresa de seguretat.

continua llegint

Videovigilància necessitat de legitimació per a captació d’imatges en elements comuns d’un immoble.Exercici del dret d’accés

el 26 April 2010 | 2010-0032

Cal comptar amb el consentiment de la resta de propietaris de l’immoble, acordat en Junta de Propietaris en la forma que preveu el la Llei de propietat horitzontal. El dret d’accés no suposa un dret a obtenir còpia de la gravació efectuada ni tan sols a una visualització de la mateixa, el compliment de l’obligació de donar accés a les dades s’ha de referir a la comunicació a l’afectat, de l’existència d’imatges enregistrades, i les dates i hora en què aquestes s’han pres, així com de la

continua llegint

Videovigilància. Deure d’informar

el 18 March 2010 | 2010-0070 

S’ha de complir amb el deure d’informar que es tracta de zona videovigilada encara que les càmeres no gravin imatges limitant-se a la seva reproducció en temps real.

continua llegint

Gravació d’assemblees d’una associació

el 18 February 2010 | 2009-0112

Requerirà el consentiment dels interessats, excepte en el cas que aquest tractament consti en els estatuts de la Federació ja que l’associat pel fet d’adquirir aquesta condició, ha de conèixer-los i acceptar-los.

continua llegint

Principi de proporcionalitat en relació amb instal·lació de càmeres en una piscina

el 18 February 2010 | 2009-0648

L’emissió d’imatges (sense enregistrament) en una pantalla instal·lada a la zona del vestíbul d’entrada a la piscina podria vulnerar el principi de proporcionalitat en resultar aquest tractament no adequat per a la finalitat de seguretat de les instal·lacions.

continua llegint

Modificació dels sistemes de videovigilància per la llei òmnibus

el 27 January 2010 | 2009-0650 

Qualsevol particular o empresa l’activitat no sigui la pròpia d’una empresa de seguretat privada pot vendre i instal·lar un sistema de videovigilància. Si bé, quan la instal·lació hagi d’anar connectada a una central d’alarma, serà necessari que el dispositiu sigui contractat, instal·lat i mantingut per una empresa de seguretat privada autoritzada pel Ministeri de l’Interior i que el contracte sigui notificat a aquest Departament.

continua llegint

Instal · lació de càmeres de seguretat en un Ajuntament

el 18 December 2009 | 2009-0630

Si l’Ajuntament vol instal·lar càmeres de seguretat, aquestes càmeres no podran captar la via pública. Aquesta competència correspon en exclusiva a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

continua llegint
  • Facebook
  • Twitter