F.A.Q.

 

Preguntes més freqüents

1 - Per què s'aplica la normativa de protecció de dades personals als sistemes de videovigilància?

Perquè aquestes imatges són una dada de caràcter personal, en virtut del que estableix l’article 3 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que defineix com Dades de caràcter personal: “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables “.

2 - Què s'entén per tractament d'imatges?

El tractament de les imatges pot consistir en l’enregistrament, captació, transmissió, conservació i emmagatzematge d’imatges, inclosa la seva reproducció o emissió en temps real, així com el tractament que resulti de les dades personals relacionades amb aquelles.

3 - Qui està obligat a complir la normativa de protecció de dades personals respecte els sistemes de videovigilància?

Tot aquell que instal·li un sistema de videovigilància (comerç, oficina, comunitat de veïns, etc ..). No és obligatori per als particulars quan capten les imatges per al seu ús domèstic o familiar.

4 - Quines obligacions legals ha de complir el titular d'un sistema de videovigilància?

1 – Avisar que la zona està sent vigilada amb càmeres

2 – Inscriure en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) la creació del fitxer que contingui l’enregistrament d’imatges

3 – Regular mitjançant contractes la relació amb les empreses que s’encarreguen del tractament de les imatges.

4 – Establir les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les dades i registrar-les en un Document de Seguretat

5 – Informar als afectats d’acord amb el que estableix la Instrucció 1/2006, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

6 – Facilitar i garantir l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les persones que ho sol·licitin

7 – Cancel·lar les imatges en el termini màxim d’un mes.

5 - Podem ser sancionats si instal·lem un sistema de videovigilància sense complir amb les obligacions que disposa la normativa sobre protecció de dades personals?

Sí. Li és d’aplicació el règim sancionador establert en la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal que estableix sancions entre 900 € i 600.000 €; on és habitual que es produeixin infraccions lleus i greus. Les infraccions lleus tenen establertes sancions entre 900 € i 40.000 €, i poden ser exemples el fet de no inscriure el fitxer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) o no informar mitjançant rètols informatius que hi ha un sistema de videovigilància. Per la seva banda, les sancions tipificades com a greus estan entre 40.001 € i 300.000 €, sent un exemple d’infracció greu capturar imatges sense comptar amb l’habilitació legal necessària. És el típic cas en que les càmeres d’un establiment capten obertament imatges de la via pública.

6 - Es poden enregistrar imatges de la via pública?

No. La captació d’imatges a la via pública amb fins de seguretat es troba reservada a les forces i cossos de seguretat. Per això, les videocàmeres que s’instal·len a les entrades o perímetre d’edificis, s’han d’orientar i enfocar sempre cap a l’edifici, de manera que la captació d’imatges de la via pública sigui la mínima imprescindible.

7 - Es poden usar les videocàmeres per al control de la producció en una empresa?

Sí, sempre que s’hagi informat prèviament als empleats.

8 - Què s'ha de fer per a garantir la seguretat de les imatges?

S’han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les imatges captades i recollir-les en un document de seguretat que cal tenir redactat i a disposició de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per si és sol·licitat per aquesta.

9 - Quins drets tenen els ciutadans?

Els ciutadans poden exercir el seu dret a accedir a les imatges  i a cancel·lar-les. En moltes ocasions aquest accés podria afectar els drets de terceres persones, que també apareguin en les imatges. Podrà donar-se l’accés amb la indicació escrita de l’existència d’imatges de la persona que exerceix el seu dret, no havent de lliurar còpia de l’enregistrament.

10. - Quins Principis cal tenir en compte per a la instal.lació de càmeres de videovigilància?

El de QUALITAT: que no es puguin utilitzar mitjans menys intrusius sense esforços desproporcionats; PROPORCIONALITAT: tractament proporcionat a la finalitat de videovigilància, i FINALITAT: s’ha d’evitar qualsevol tractament de dades innecessari per a la finalitat de videovigilància perseguida.

Si no troba la resposta a la vostra pregunta consulteu els informes per als instal·ladors a la intranet , o bé contacti amb VideovigilanciaLegal.com

Consultar a la Intranet
  • Facebook
  • Twitter