Infracciones y sanciones

Quines són les infraccions i sancions més habituals?

  • No Informar als afectats d’acord amb el que estableix la instrucció 1/2006, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. SANCIÓ LLEU: multa de 900 a 40.000 euros.
  • No inscriure al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la creació del fitxer que contingui l’enregistrament d’imatges. SANCIÓ LLEU: multa de 900 a 40.000 euros.
  • No encarregar la instal·lació del sistema de videovigilància a una empresa de seguretat privada degudament registrada, en el cas que la instal·lació estigui connectada a una central receptora d’imatges. SANCIÓ GREU: multa de 40.001 a 300.000 euros.
  • No establir les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades i establir-les en un document de seguretat. SANCIÓ GREU: multa de 40.001 a 300.000 euros.
  • No facilitar i garantir l’exercici dels drets d’oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació a les persones que ho sol·licitin, per mitjans formals. SANCIÓ LLEU: multa de 900 a 40.000 euros.
  • L’impediment o l’obstaculització de l’exercici dels drets d’accés i oposició, i la negativa a facilitar la informació que sigui sol·licitada pels afectats. SANCIÓ GREU: multa de 40.001 a 300.000 euros.
  • Enregistrar Via Pública sense respectar el principi de proporcionalitat (no enfocant al carrer sinó a les parts del seu establiment que pretengui vigilar, captant la menor part possible de la via pública, i sempre que es pugui justificar la necessitat d’aquesta gravació per motius de seguretat). SANCIÓ GREU: multa de 40.001 a 300.000 euros.
  • Facebook
  • Twitter